czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A

 Strona:  1  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
2019-07-25
Ogłoszenie nr 510154671-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OBRZE: Dostawa fabrycznie nowego, średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566035-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OBRZE, Krajowy numer identyfikacyjny 411164700,
ul. Cmentarna 5A, 64-211 Obra, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 600239488,
696676175, e-mail osp.obra@wp.pl, liroyobra@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.osp.bior.pl/index.php
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w
Obrze
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze”, rok produkcji 2019. 2. Zamówienie będzie
realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł
zewnętrznych. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w
przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia. 4. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, dotyczący
parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza
składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, jednakże podane przez
Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są
warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/62f465c6-5265-4a3f-8e94-addc...
1 z 3 2019-07-25, 13:08
ust. 5b Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom
opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania,
że rozwiązania są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie
szczegółowej specyfikacji technicznej. Oferta, w której sprzęt nie spełnia określonych warunków
zostanie odrzucona. 6. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie
protokołu zdawczo - odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron. 7. Pozostałe postanowienia
dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik
nr 5 do SIWZ. 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznieWykonawcy, których
oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania
określone w niniejszej SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 617886.18
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Korwinów, ul. Okólna 15
Kod pocztowy: 42-263
Miejscowość: Wrzosowa
Kraj/woj.: śląskie
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/62f465c6-5265-4a3f-8e94-addc...
2 z 3 2019-07-25, 13:08
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 759771.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 759771.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 759771.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/62f465c6-5265-4a3f-8e94-addc...
3 z 3 2019-07-25, 13:08
pliki do pobrania:
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2019-07-17

Przedstawiamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty jaka wpłynęła w przetargu na”Dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze

pliki do pobrania:
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Otwarcie ofert
2019-07-08
W dniu 08.07.2019  o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert. Następnie o godzinie 12:15 komisja ofertowa przystąpiła do otwarcia ofert. Dokument z informacjami o otwarciu ofert w załączniku.


Wolsztyn, 08.07.2019r. 
OSP.05/2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy przetargu nieograniczonego na  Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono … ofertę przetargową:  1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.

Korwinów, ul. Okólna 15, 42-262 Wrzosowa

margin-bottom: 0cm; line-height: 150%">

Cena oferty brutto:759 771,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcyTermin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zgodne ze SIWZ.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 760 000 zł brutto.

pliki do pobrania:
- OTWARCIE OFERT
Odpowiedzi do zapytań uczestników postępowania przetargowego
2019-07-02
Udzielmy odpowiedzi dotyczących przetargu na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze.

pliki do pobrania:
- Odpowiedzi na pytania
Przetarg - Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze
2019-06-27
Ochotnicza Straż Pożarna w Obrze ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:

„Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Obrze"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 566035 - N - 2019 dnia 27 czerwca 2019r.


Uwagi i zmiany:

W dniu 01-07-2019 została poprawione treść załącznika numer 5 w celu wyeliminowaniu błędu daty wykonania zadania. poprawna data to 29-11-2019pliki do pobrania:
- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami
- OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 liczba odwiedzin: 2150154      online: 1